fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost RealCare Invest s.r.o.se sídlem Na Týnici 113, 252 17 ChýniceIČO: 06342027, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280564 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.vasdruhydomov.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Chceme a děláme vše proto, abyste se na našich webových stránkách cítili bezpečně. Na Vašem soukromí nám záleží.

Považujeme proto za důležité vás informovat o všem, co se Vašich osobních dat při prohlížení našich webových stránek bude týkat.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@realcareinvest.com

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

e)         telefonní číslo nebo

f)          e-mailová adresa.

2.  Při procházení naší webové prezentace používáme tzv. Cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a příjemnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam. Přečtěte si zásady ochrany soukromí a smluvní podmínky společnosti Google, jejíž služby pro tento účel využíváme.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webového formuláře používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Údaje, které získáváme přes soubory cookies slouží pro analytické a měřící účely a lepší personifikaci reklam.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@realcareinvest.com nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  1. spolupracujícím realitním partnerům;
  2. spolupracujícím realitním makléřům;
  3. zpracovatelům, kteří nám poskytují  serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery;

Všichni spolupracující partneři jsou v souladu s příslušnými právními normami smluvně vázáni dodržovat pravidla nakládání s osobními údaji. Pokud dochází v rámci externí spolupráce s dodavateli IT služeb k přenosu zašifrovaných dat do třetí země (např. v rámci poskytování cloudových a SW služeb do U.S.A.), tito dodavatelé IT služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat pravidla a zásady nakládání s osobními údaji v souladu s Evropskou Unií doporučenými Standardními Smluvními Ujednáními (Standard Contractual Clauses), tak jak jejich platnost potvrdil Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí ze dne 16.7.2020.

Doba zpracování osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci formuláře na naší webové stránce budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
  2. Osobní údaje získané technickými prostředky, tj. formou cookies budeme zpracovávat po dobu 3 let. Následně budou ze všech systémů odstraněny.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@realcareinvest.com

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud s našimi Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, prosíme, opusťte naše webové stránky.

Pakliže budete pokračovat s prohlížením našich webových stránek máme za to, že s těmito našimi Zásadami souhlasíte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 17.8.2020